Bovec Rafting team
Více než 15let zkušeností

Zásady ochrany osobních údajů

Já, Michal Pokorný – podnikající jako CK BOVEC RAFTING TEAM, se sídlem Veslařská 953/107, Jundrov, 637 00 Brno, IČO: 46313711, zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod A 13652 (dále jen „já“ či „CK BOVEC RAFTING TEAM“), provozovatel webových stránek www.raftslovenia.cz a poskytovatel zahraničních zájezdů prohlašuji, že veškeré osobní údaje zákazníků, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Bezpečí osobních údajů zákazníků je pro mě prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnuji proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informuji o tom:

 1. Zpracovávané osobní údaje

Rozhodne-li se zákazník předat mi své osobní údaje prostřednictvím mnou provozovaných webových stránek www.raftslovenia.cz, v části „Kontakt“, budete požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě. Těmito údaji jsou zejména:

V rámci uzavření smlouvy o zájezdu budete jako můj zákazník dále požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě/ či o osobě, která je spolu s Vámi smluvní stranou smlouvy o zájezdu. Těmito údaji jsou zejména:

Za účelem zprostředkování pojištění, budete jako můj zákazník dále požádán o předání určitých údajů o své osobě/ či o osobě, která je spolu s Vámi smluvní stranou smlouvy o zájezdu. Těmito údaji jsou zejména:

Dále Vás upozorňuji, že v průběhu realizace smluvního vztahu můžete být jako zákazník požádáni o poskytnutí kopie pasu, za účelem zajištění příslušného, potřebného víza, k čemuž jako zákazník udělíte CK BOVEC RAFTING TEAM plnou moc. V tomto případě CK BOVEC RAFTING TEAM není správcem osobních údajů, tyto pouze na základě plné moci udělené zákazníkem předá příslušnému orgánu za účelem vyřízení příslušného víza.

II.               Účel zpracování osobních údajů:

Já, jako správce osobních údajů zpracovávám osobní údaje, které mi zákazník poskytl či poskytne na základě toho, že 

 1. zákazník poskytl souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, zejména k zasílání marketingových sdělení, přičemž tento souhlas je zákazník oprávněn kdykoliv odvolat postupem uvedeným v uděleném souhlasu;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy CK BOVEC RAFTING TEAM se zákazníkem, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka, zejména pří jednání o smlouvě o zájezdu, jejím uzavření a plnění sjednaných služeb zákazníkovi;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na CK BOVEC RAFTING TEAM vztahuje, zejména vést v zákonném rozsahu účetnictví a uchovávat daňové doklady;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů zákazníka nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu; 
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů CK BOVEC RAFTING TEAM či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody zákazníka vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jsou smluvním požadavkem CK BOVEC RAFTING TEAM, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy.

III.           Kdo má k  osobním údajům zákazníka přístup

S osobními údaji nakládám a budu nakládat a jako správce je zpracovávat především já osobně. 

V rámci plnění svých smluvních povinností však mohu předat osobní údaje zákazníka v souladu s platnými a účinnými právními předpisy třetí osobě, aby pro CK BOVEC RAFTING TEAM provedla jejich zpracování (typicky: subdodavatel služeb – např. poskytovatel ubytovacích služeb, průvodce či poskytovatel jiných služeb v rámci zajištění realizace zájezdu, obchodní zástupce, zahraniční partneři CK BOVEC RAFTING TEAM, kterým je především společnost MyWay Alaska, 59782 Lark Sparrow CT, Homer 99603, AK, U.S.A, zprostředkovatelé letenek, kterým je především FLY UNITED, s.r.o.  pojišťovny poskytující cestovní pojištění, zastupitelské úřady cizích států vydávající potřebná víza či provozovatele letecké přepravy,externí účetní…). 

V rámci plnění svých smluvních povinností CK BOVEC RAFTING TEAM může předat osobní údaje zákazníka do třetí země. Pokud neexistuje rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů v těchto zemích, má CK BOVEC RAFTING TEAM smluvně ošetřeny vhodné záruky ochrany osobních údajů, vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Své subdodavatele si CK BOVEC RAFTING TEAM pečlivě vybírá, a tito jsou vůči CK BOVEC RAFTING zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s osobními údaji zákazníka.  

Osobní údaje zákazníka nejsou CK BOVEC RAFTING TEAM ani žádným ze subdodavatelů CK BOVEC RAFTING TEAM prodávány, nejsou převáděny a nejsou sdělovány třetím osobám, ledaže s tím zákazník předem vyslovil souhlas. 

IV.              Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude CK BOVEC RAFTING TEAM zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude CK BOVEC RAFTING TEAM poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou jeCK BOVEC RAFTING TEAM,jakožto správce oprávněn osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu pro účel: – zasílání obchodních sdělení – zejména newsletter – budou uchovávány do odvolání vašeho souhlasu s jejich uchováním, nejdéle však po dobu letod okamžiku jeho udělení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V.               Práva zákazníka plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má zákazník následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům; 
 2. právo na opravu; 
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“); 
 4. právo na omezení zpracování údajů; 
 5. právo vznést námitku proti zpracování; 
 6. právo na přenositelnost údajů; a
 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů. 

Všechna práva může zákazník uplatnit tak, že kontaktujete CK BOVEC RAFTING TEAMna e-mailové adrese: gdpr@raftslovenia.cz, případně písemným zasláním na adresu sídla CK BOVEC RAFTING TEAM.

CK BOVEC RAFTING vyrozumí zákazníka o přijatých opatřeních, případně o tom, proč nebyla přijata opatření, či jinak vyhoví jeho požadavku bez zbytečného odkladu, ve lhůtě nejvýše 30 dnů.

Zpracování osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uouu.cz), u kterého také může zákazník podat Stížnost prostřednictvím zprávy odeslané na e-mailovou adresu posta@uoou.cz, podáním prostřednictvím datové schránky qkbaa2n nebo písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Právo na přístupznamená, že si kdykoliv může zákazník požádat o potvrzení CK BOVEC RAFTING TEAM, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak má zákazník právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je CK BOVEC RAFTING TEAM bude zpracovávat, zda má zákazník právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud CK BOVEC RAFTING TEAMosobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování osobních údajů zákazníka k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. 

Právo na opravu znamená, že zákazník může CK BOVEC RAFTING TEAMkdykoliv požádat o opravu či doplnění jeho osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 

Právo na výmazznamená, že je CK BOVEC RAFTING TEAMpovinna vymazat osobní údaje zákazníka, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to CK BOVEC RAFTING TEAM  ukládá zákonná povinnost. 

Právo na omezení zpracováníznamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů zákazníka, je CK BOVEC RAFTING TEAMpovinna omezit zpracování osobních údajů zákazníka.

Právo vznést námitkuznamená, že zákazník může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které CK BOVEC RAFTING TEAMzpracovává pro účely přímého marketingu. Pokud zákazník vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje zákazníka pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajůznamená, že zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a právo předat tyto údaje jinému správci. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

V Brně, dne 25. 5. 2018

Michal Pokorný – CK BOVEC RAFTING TEAM