Bovec Rafting team
Více než 15let zkušeností

O násCK Bovec rafting team

Jsme outdoorová cestovní kancelář, která v prostředí Julských Alp a řeky Soči nabízí firmám i jednotlivcům na míru zážitky plné adrenalinu: rafting, canyoning, hydrospeed, horská turistika, caving i paragliding.

Rádi Vám připravíme na míru jednodenní, víkendové i vícedenní sportovní a společenské akce či školení nebo semináře:

Podobné firemní nebo incentivní akce Vám také připravíme v Rakousku, Maďarsku nebo České Republice. Pro náročnější klienty pak i mimo Evropu.

Vyzkoušejte si nás a pošlete Vaše zadání – náš program a cena se jen stěží překonávají!

Náš tým spolupracuje s Českou televizí! Podíleli jsme se na tvorbě seriálu HOP NEBO TROP a naším školením prošly i nemalé hvězdy českého filmu RAFŤÁCI !

 

Michal Pokorný – majitel cestovní kanceláře a průvodce

František Pokorný – průvodce na zájezdech v Turecku a na všech firemních akcích

Franta_web

Lenka Suthard – průvodce na Aljašce, Havaji

José de la Roca – průvodce v Guatemale, Belize

José de la Roca

David Lima – průvodce v Guatemale a instruktor potápění (Belize)

 V srdci Mayského pralesa a mnohem více!

Podzimní Guatemala v termínu 15. 11. – 1. 12. 2019!

Sportovně / poznávací zájezd plný akce a dobrodružství: prolézání vápencových jeskyní, koupání ve smaragdových kaskádách, slaňování do nejhlubší mayské jeskyně v oblasti La Candelaria, rafting po řece Cahabon – vstupní brány do mayského podsvětí Xibalba, romantika při západu slunce v srdci jungle na pyramidách, neskutečná pestrost barev na trzích v Chichicastenangu a okouzlující koloniální městečko Antiqua v objetí doutnajících sopek!

Program: ZDE

Pojeďte s námi na Soču v Julských Alpách, letos v termínu od 5 – 9. 7. 2017 !

Program: ZDE

 

Rafting, canyoning, kajaky, hydrospeed, horská kola, horská turistika, beach volejbal, tenis, paragliding, koně, rybaření, bazén….večer pivo, víno, bary… Bovec v létě nikdy nespí! Program akce: ZDE

 

Neváhejste s námi zažít jarní dobrodružství v Guatemale – program ZDE

W0041

La Ruta Maya!!! Na podzim opět míříme směr nejkrásnější země střední Ameriky, turismem nedotčená Guatemala!

Sportovně – poznávací zájezd plný akce a dobrodružství: prolézání vápencových jeskyní, koupání ve smaragdových kaskádách, slaňování do nejhlubší mayské jeskyně v oblasti La Candelaria, rafting po řece Cahabon – vstupní brány do mayského podsvětí Xibalba, romantika při západu slunce v srdci jungle na pyramidách, neskutečná pestrost barev na trzích v Chichicastenangu a okouzlující koloniální městečko Antiqua v objetí doutnajících sopek!

Program: ZDE

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky (dále jen “podmínky”) CK Michal Pokorný – BOVEC RAFTING TEAM (dále jen “CK”) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK a fyzickými, popř. právnickými osobami, jako uživateli služeb CK v souladu s platnými právními předpisy. Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

I. Vznik smluvního vztahu.
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné smlouvy potvrzené CK a úhrady zálohy zákazníkem na účet CK. Svým podpisem na smlouvě zákazník stvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami CK, uznává je a souhlasí s nimi. CK si vyhrazuje oznámit, před uzavřením smlouvy, změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V takovém případě, kdy se údaje na přihlášce – smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje, uvedené na smlouvě.

II. Podmínky realizace zájezdu
Realizace zájezdů je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků tj. 30 osob, není-li u zájezdu uvedeno jinak. CK při nedosažení min. počtu účastníků může zájezd zrušit. CK klientovi vrátí celou výši jeho úhrady.

III. Cena zájezdu
Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí CK na smlouvě. Ceny jsou cenami smluvními mezi CK a zákazníkem. Obsah cen je uveden v katalogu u nabídky jednotlivých služeb a konkrétní uhrazené služby jsou uvedeny ve smlouvě.
CK má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením zájezdu, a to v případech, kdy po datu stanovení cen v katalogu došlo ke změně ceny za dopravu nebo plateb spojených s dopravou (poplatků, trajektů) nebo směnného kurzu české koruny o více než 10%. Navýšené ceny zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zákazník zatím nečerpal a jsou obsahem ceny.
Náklady CK na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny (telefonické nebo faxové vyžádání služeb a dotazy do zahraničí) o které zákazník CK požádá, mu budou účtovány odděleně od sjednané ceny zájezdu.
Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

IV. Platební podmínky
CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník zaplatí buď 50% z ceny zájezdu nebo 100% při uzavření smluvního vztahu v době kratší než 35 dnů před zahájením zájezdu, nestanoví-li smlouva jinak. Doplatek celkové ceny zájezdu sjednané ve smlouvě musí zákazník uhradit nejpozději 35 dnů před zahájením zájezdu. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (storno poplatky) hradí zákazník.

V. Změny podmínek smlouvy
a) ze strany cestovní kanceláře:
– Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením
zájezdu změnit podmínky smlouvy, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy.
Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí
být v návrhu nová cena uvedena.
– Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy
souhlasit nebo zda od smlouvy odstoupí. Pokud zákazník neodstoupí od
smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to,
že s její změnou souhlasí.
b) ze strany zákazníka:
– Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se
zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená.
– Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení
ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku za překnihování ve výši 200
Kč. Na nového zákazníka automaticky přechází povinnosti a práva
vyplívající ze smlouvy.

VI. Odstoupení od smlouvy
a) ze strany CK:
– z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti
zákazníkem (např. neuhrazení dohodnuté ceny)
– Odstoupí-li CK od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem,
zákazník je povinen zaplatit odstupné a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu
za nevyužité služby.
– Odstoupila-li CK od smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho
zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové
smlouvy poskytla nový zájezd ve stejné kvalitě, může-li CK takový zájezd
nabídnout.
b) ze strany zákazníka:
– Zákazník může odstoupit od smlouvy v libovolnou dobu za podmínek
stanovených touto smlouvou.
– Odstoupí-li zákazník od smlouvy na základě nesouhlasu se změnou
smlouvy, má právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy
poskytla jiný zájezd, může-li CK takový zájezd nabídnout.
– Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti CK
stanovené smlouvou nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy v případě,
že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlouvy, je CK
povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho
obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy, aniž by byl
zákazník povinen platit CK odstupné.
Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, i bez udání důvodů, výhradně písemnou formou. Zrušení nastává v okamžiku doručením tohoto dokladu prodejci nebo CK.
Odstupné (storno):
Storno poplatky hradí zákazník a jsou splatné ihned.
Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen cestovní kanceláři zaplatit následující storno poplatky z celkové ceny zájezdu (není-li u jednotlivých pobytů uvedeno jinak):
1) do 46 dnů před odjezdem 300 Kč/osoba
2) 45 dnů až 21 dnů před odjezdem 30% (minimálně 500 Kč)
3) 20 dnů až 11dnů před odjezdem 50%
4) 10 dnů až 4 dny 85%
5) 3 dny před odjezdem 100%
Vyúčtování storna a vrácení úhrady služeb s odečtenými storno poplatky provede CK nejpozději do 35 dnů od storna.

VII. Pojištění
1) Povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 SB.
Každý zákazník, který si zakoupí u CK zájezd (to je kombinace minimálně
dvou služeb, např.: ubytování + doprava) uzavírá s CK cestovní smlouvu a
je pojištěn pro případ úpadku CK a pro návrat z ciziny do ČR.
2) Zákazník, který si zakoupí u CK službu/y, která nenaplňuje definici zájezdu
dle zákona č.159/1999 Sb., není pojištěn proti úpadku CK a zajištění
návratu do ČR.
3) Základní pojištění
– je-li uvedeno u pobytu v ceně obsahuje:
Druh pojištění (pojistná částka): smrt následkem úrazu (30 000 Kč), trvalé
následky z úrazu (60 000 Kč), tělesné poškození zp. úrazem (7 500 Kč),
pojištění zavazadel (3 000 Kč), odpovědnost za škodu na zdraví (200 000
Kč), odpovědnost za škodu na věci (100 000 Kč), pojištění storna do výše
80% (max. 5 000 Kč)
4) Pojištění léčebných výloh v zahraničí
– zákazník je povinen sjednat si toto pojištění u pobytů, kde CK uvádí,
že toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu.

VIII. Zvláštní služby
Služby, které nebyly zákazníkem objednány, může CK dodatečně zajistit pouze v rámci svých možností po předchozí dohodě a za předpokladu úhrady těchto služeb.

IX. Cestovní doklady, celní a devizové předpisy
Zákazníci odpovídají za platnost svých cestovních dokladů. V případě, že tomu tak není a zákazník se z tohoto důvodu nemůže zájezdu zúčastnit, postupuje CK stejně, jako by zákazník zájezd stornoval. V případě, že zákazník ztratí, nebo jsou mu odcizeny doklady je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové doklady sám a na své vlastní náklady.

X. Zdravotní náležitosti
Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím vlastní úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí.

XI. Škody
Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu dopravy a pobytu v ubytovacím zařízení. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo vznikla neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení maximálního úsilí.

XII. Ostatní povinnosti zákazníka
a) Osoby do 18ti let necestují-li společně se zákonnými zástupci doloží jejich
písemný souhlas s účastí na zájezdu.
b) Osoby mladší 15ti let musí mít zajištěn navíc doprovod a dohled zletilého
účastníka, který za ně přebírá během zájezdu zodpovědnost.

XIII. Práva CK k zákazníkovi
CK si vyhrazuje právo vyloučit klienta z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním závažně narušuje průběh zájezdu (např.: porušuje řád ubytování a klidnou dovolenou ostatních rekreantů). Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu.
Při vyloučení ze zájezdu ztrácí klient jakýkoliv nárok na náhradu za nevyužité služby.
CK nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn, ke kterým došlo zaviněním tzv. “vyšší mocI” (kalamita v dopravě, přírodní katastrofy, politické nepokoje aj.)
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti postupu CK, nebo okolnostem, které jsou na straně účastníka, na základě kterých zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu ceny takových služeb ani na slevu z ceny pobytu.

XIV. Reklamační řízení
Pokud není dále stanoveno jinak, nároky zákazníka vůči CK plynoucí z porušení právní povinnosti CK uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu písemným doporučeným dopisem na adresu sídla CK.
Nároky na reklamace musí zákazník uplatnit v CK, co nejdříve po ukončení zájezdu. Právo na reklamaci zaniká nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd podle smlouvy ukončen.
Reklamace se uplatňuje ihned u delegáta zajišťujícího služby nebo u jiné odpovědné osoby tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě samém. Pokud nebude závada odstraněna nebo nebudou poskytnuty služby, které jsou zaplacené, provede zákazník na místě zápis, který podepíše delegát CK nebo jiná odpovědná osoba (např.: majitel apartmánu. Bez zápisu nebude reklamace přijata.
Reklamaci na autobusovou dopravu podává zákazník ihned po příjezdu do místa pobytu delegátovi CK nebo po příjezdu zpět do ČR do kanceláře CK. Výsledek reklamačního řízení bude zákazníkovi oznámen prodejcem pobytu nejpozději do 30ti dnů od data podání reklamace.

XV. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů
Souhlasím, aby mé osobní údaje na této cestovní smlouvě – závazné přihlášce zpracovávala CK Michal Pokorný- BOVEC RAFTING TEAM v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK Michal Pokorný- BOVEC RAFTING TEAM a dále osobám, které jsou oprávněny služby pro CK poskytovat nebo zajišťovat. Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č.101/2000 Sb., rovněž i jménem všech osob uvedených na této smlouvě.

Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2004.

Program zájezdu

Odjezd

 • ve čtvrtek v noci z ČR

1. den – pátek

 • kolem 8 hod příjezd Miskolc-Tapolca, snídaně
 • 8 – 13 hod návštěva místních termálních lázní, které patří jistě k nejhezčím v Evropě, neb jsou vytesány do skalního komplexu a zásobeny nasycenou teplou vodou z podzemního jezera.Takže budeme zvolna proplouvat barevně nasvícenými jeskyněmi, užívat masáže od horkých jeskyních vodopádů, relax, možná pivko…. :o)
 • přejezd do Egeru, ubytování v krásném hotelu s bohatým wellness proramem v ceně během celého pobytu
 • oběd
 • welness program v hotelu – masáže, turecké koupele, solárium…..
 • návštěva vinného sklípku s jídlem a vina co kdo vypije….

2. den

 • snídaně
 • Eger – je nejkrásnějším barokním městem v Maďarsku, se spoustou památek, obklopené lesnatým pohořím a vinohrady. Místní kraj je znám hlavně výborným vínem a tureckými koupelemi – obojího si dopřejeme v hojné míře
 • prohlídka města, hrad, minaret, nákupy
 • oběd
 • exkurze do místních vinařství. Ochutnáme zdejší vinné klenoty Egri bikaver (aneb Býčí krev), nebo bílé vino Debroi harslevelu
 • místní turecké lázně v upraveném městském parku, voda 29-35 stupňů….
 • večeře místní specialitkya dále sklep, vino, hudba, zpěv…..

3. den

 • snídaně
 • koupaní v lázních
 • odjezd, po cestě nákupy maďarských specialit
 • příjezd kolem 22 hod

Program zájezdu

1.Den

 • odlet z Prahy do turecké Antálye s Turkish airlines
 • Transfer do hotelu cca. 25 min
 • Ubytování v hotelu Cornelia Diamond Golf Resort – Belek* * * * *
 • Jeden z nejhezčích a nejluxusnějších hotelů, uprostřed golfových resortů
 • Má 8 bazénů a jeden malý aquapark, 10 tenisových kurtů, tenis, volejbal, beach volejbal, sauny atd…
 • Více: http://www.corneliaresort.com/
 • večeře

2. den

 • Snídaně
 • golfisti vzhůru do snu!!! Neboť středisko Belek je vyhlášeným rájem golfistů!!
 • http://www.nationalturkey.com
 • pro zájemce nezapomenutelný canyoning, návštěva typické turecké vesničky a prozkoumání jeskyně!!
 • Nejprve přijedeme malým autobuskem do malé horské vesničky Ahmetler, kam se jiní turisti nedostanou, prohlídka místní mešity, prozkoumání krápníkové jeskyně o které vědí jenom vesničané. Oběd v místní chaloupce.
 • Po této naší malé expedici slezeme do místy až 500 m hlubokého kaňonu Karpuzcay, kde začneme oděni do neoprénových obleků s canyoningem (budeme plavat průhlednou pitnou vodou plnou ryb, slákat z menších vodopádků a obdivovat neuvěřitelné scenérie tajemného kaňonu.
 • Návrat do hotelu. Večeře

3. den

 • snídaně
 • golfisti jdou hrát
 • pro zájemce celodenní výlet na lodi s obědem potápění a šnorchlováním
 • využití široké sportovní nabídky hotelu, squash, badminton, tenis, atd…
 • výlet mikrobusem do okolí dle výběru – Alanya, Side atd.
 • Večeře

4. den

 • snídaně
 • golfisti jdou hrát
 • pro zájemce rafting s piknikem a Peking nádherným předhůřím Taurusu
 • využití široké sportovní nabídky hotelu, squash, badminton, tenis, atd…
 • výlet mikrobusem do okolí dle výběru – Alanya, Side atd.
 • večeře v restauraci na pobřeží

5. den

 • snídaně
 • transfer na letiště
 • odlet do Prahy

Program zájezdu

Jednodenní, víkendové i vícedenní sportovně – společenské akce, či školení a semináře!

Všechny tyto firemní akce jsme schopni připravit přesně dle Vašich přání, s veškerým servisem na požadované úrovni v těchto lokalitách:

Česká republika – Jižní Morava

Ubytování :hotel, penzión
Program : cykloturistika po vinných stezkách Jižní Moravy, degustace vín, závěrečný večírek ve sklípku s hudbou…

Česká republika – Východní Čechy

Ubytování : Areál Srubů Dolní Morava ( pod Kralickým Sněžníkem )
Program : celodenní zabijačka, opékání selete, živá hudba, turistika, kola, tenis…

Podobné programy připravujeme i na Slovensku v Tatrách, ve Švýcarsku v Alpách a v tureckém Taurusu.

Při pořádání těchto akcí je samozřejmostí bezchybná organizace plynoucí z několikaletých zkušeností, což Vám v případě zájmu jistě rádi potvrdí všechny firemní kolektivy z ČR i ze Slovenska, pro něž jsme tyto akce v minulých letech uspořádali.

Program zájezdu

Odjezd:

 • ve 23.30 odjezd z ČR

1. den

 • 9 hod. – příjezd do Bovce a ubytování se v hotelu Kanin ( nejhezčí v Bovci*** , nové Wellness s volným vstupem ke krytému bazénu ), snídaně– formou švédských stolů
 • krátká aklimatizační procházka kolem Soci, se zastávkou v pobřežní hospůdce – možnost prvního seznámení s místním pivem
 • ve 14 hod rafting na Soči – jede se cca 10 km dlouhý úsek, patřící k nejatraktivnějším s max. stupněm obtížnosti III+, samozřejmostí je kompletní výstroj a instruktoři
 • večer – výlet do vyhlášené rybářské bašty, na zdejší znamenité pstruhy

2.den.

 • snídaně – formou švédských stolů
 • dopoledne výlet k pramenům Soci se zastávkami u jedinečných kaňonů, které řeka vyhloubila ve vápencových skalách
 • odpoledne – canyoning – asi zdejší největší atrakce. Koryto potoka ve zdejších skalách vytvořilo naprosto jedinečný kaňon, který nemá v Evropě konkurenci, plný skalních skluzavek, tobogánů a vodopádků ze kterých budete, pod dohledem instruktorů a patřičně oděni do neoprénových obleků, sjíždět a skákat. Tato atrakce patří k životním zážitkům!!
 • Slovinsky večer – pečená jehňátka, kůzlátka, víno, hudba, projekce diapozitivů zdejší přírody s českým komentářem – vše pod širým nebem
 • později večer pak společná návštěva diskotéky

3. den

 • Snídaně – formou švédských stolů
 • dopoledne – kajak nebo hydrospeed na Soči pod dohledem instruktorů. Budete mít možnost vychutnat si tuto královskou disciplínu, dle mnohých – na nejhezčí řece Evropy
 • nebo možno za příplatek vyzkoušet některou ze sportovních aktivit:
 • caving – jeskyně, paragliding s instruktorem, horská kola, tenisové kurty, golf, beach volejbal…
 • let nad Alpami v malém letadle, seskok z letadla s instruktorem
 • rybaření na Soči ( trofejní pstruzi )
 • výlet lanovkou na horu Kanin (2.300 m), za jasného počasí výhledy na celé Julské alpy a Jadranské pobřeží
 • kolem 12 hod odjezd, příjezd kolem 22 hod